ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο της Αμυντικής Στρατηγικής Αναθεώρησης 2001 (ΑΣΑ 2001), πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές τομές που αφορούσαν την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των διαφόρων επιπέδων διοίκησης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.ΕΔ), με τροποποιήσεις του ισχύοντος θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου, ώστε να θεραπευτούν οι υφιστάμενες
αδυναμίες και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και η βάση προκειμένου οι Ε.ΕΔ να είναι διακλαδικές, να ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις-προκλήσεις ασφαλείας, καθώς και στο τρέχον και μελλοντικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Η διακλαδικότητα επέβαλλε αλλαγές στο ισχύον τότε Δόγμα του Αρχιστρατήγου, ώστε να μην υπάρχουν
μεταβολές στη διοικητική δομή σε καιρό ειρήνης και πολέμου.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εργασίας εδώ